top of page
shutterstock_427241281-1.jpg

מרחבי למידה

תכנון ועיצוב מרחבים אשר מותאמים לעולם המודרני בדגש על שילוב בין האפקט התכנוני/עיצובי לאפקט הפדגוגי וכמובן האפשרות לחבר את האלמנט החברתי קהילתי בתוך המרחב בהתאם לצורך.

צורת הלמידה משתנה ושמה דגש על מרחבים שיכולים לתת מעוף לצורות למידה חדשניות וקידום מודלים פדגוגים חדשניים.

האפשרות לגרום לתלמידים ללמוד בצורה שונה במרחב למידה שהעיצוב שלו בשילוב מורה עם אג'נדה חדשה, הוא שגורם לתלמידים להיפתח לחומר הלימוד ולהגיע הישגים תוך מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילד.

bottom of page